دیدگاه و انتظار برخی افراد از کسب و کارهای اینترنتی:

-بدون نیاز به هیچگونه سرمایه اولیه

-روزانه 1 الی 2 ساعت کار

-درآمد قابل قبول از ماه اول

در حالیکه این افراد:

-هیچ تجربه و دانشی در مورد کسب و کارهای اینترنتی ندارند!