پیش از اقدام برای طراحی سایت، باید روشهای جذب بازدیدکننده و چگونگی تبدیل آنها به مشتریان وفادار را بشناسیم.

هیچ سایتی خود به خود به درآمد نخواهد رسید مگر اینکه روشهای درآمدزایی از آن را بلد باشیم…