در کسب و کار اینترنتی ( وبه طور کلی در کارآفرینی ) چیزی به نام شکست وجود ندارد.

شما یا موفق می شوید و یا تجربه ای ارزشمند برای موفقیتهای بعدی کسب خواهید کرد.