علت موفقیت بی نظیر دیجی کالا گرافیک فروشگاه خود، نوع محصولات و پیشنهادهای ویژه اش نیست.اگر می خواهید از بزرگان الگو بگیرید عوامل اصلی موفقیت آنها را شناسایی کرده و آنها را بیاموزید:

نحوه اعتمادسازی

سیستم توزیع

سیستم خدمات مشتریان

برنامه های بازاریابی

فرآیند چندساسله رشد کسب و کار

و …