به دنبال رقابت مستقیم با برندهای شماره 1 کسب و کارهای اینترنتی ایران و شکست دادن آنها نیاشید؛ بلکه باید جایگاه خود را در این عرصه تعریف کرده و آن را بهبود ببخشید.