برخی افراد زمانیکه گزینه های کاملاً فارسی پنل مدیریت سایت خود را می بینند سردرگم شده و فرار را به قرار ترجیح می دهند!

اگر در زمینه ای می خواهید سرمایه گذاری کنید خود را از نظر روحی و علمی آماده سازید ( و یا اینکه از نیروهای باتجربه در این زمینه کمک بگیرید )