این سوال را از من می پرسند:

کدام حوزه کسب و کارهای اینترنتی با سرمایه اولیه کم و ریسک پایین، بیشتر جواب می دهد؟ ( = بازدهی مالی بیشتری دارد )

پاسخ من به این افراد:

یا نگرش خود را به کسب و کارهای اینترنتی تصحیح کرده و یا از ورود به این عرصه خودداری کنید!